Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

'Konsultation' er en omfattende og primær funktion i VNM. 
Dette afsnit vil slavisk gennemgå funktionen 'Konsultation', menupunkterne samt fremgangsmåden.

Menupunktet 'Konsultation' kan tilgås ved hjælp af genvejs-ikonet i venstre side af VNM skrivebordet, ligesom den kan tilgås ved CTRL+k eller ved at taste ALT- j-k.


'Konsultation' åbner i sit eget faneblad og består af en række menupunkter, genvejs-ikoner samt en oversigt over klienter/patienter til behandling. Disse kan optræde i forskellig status.
Den enkelte bruger har mulighed for selv, at definere hvilke status der skal vises i fanen 'brugervalg'. Dette gøres ved at trykke på ikonet 'Indstillinger' nederst i skærmbilledet, og man kan herefter tilføje og fjerne visninger ved hjælp af pilene i midten, og ændre rækkefølgen på visningerne ved hjælp af pilene i højre side. 

Se i øvrigt afsnittet 'Personlig tilpasning af VNM'.

 

 

 

Menupunktet 'Handlinger'

Menupunktet dækker over en række nøglehandlinger som knytter sig til 'Konsultation'.

 

 • Kontantsalg (CTRL+K eller genvejs-ikon)
  Benyttes ved kontantsalgskunder.
  Se i øvrigt afsnittet 'System' for konfigurering af kontantsalg.

 

 • Læs Patientkode
  Vælges dette menupunkt, åbner en lille dialogboks og en Data-Mars scanner kan registrere patientens chipkode, hvorefter denne hentes frem.

  Det forudsætter integration med Data-Mars.

 

 

 • Hent (CTRL+H eller genvejs-ikon)
  Henter allerede eksisterende Klient/Patient.

 

 

 

 

 

 

 

 


 • Aktuel klient
  Henter den sidste Klient/Patient der har været handling på. OBS! Dette er betinget af den bruger som er logget ind i VNM. Går man til en anden computer, hvor en anden bruger er logget ind, vil man kunne ses denne brugers klient/patient.


 • Forlad (CTRL+Q eller genvejs-ikon)
  Afslutter skærmbilledet 'Konsultation'. 

 

Menupunktet 'Ekstra'

 

 • Indbetaling (CTRL+I)
  Benyttes til at foretage en indbetaling på klient. Klienten søges frem og der angives beløb samt passende tekst. 
  Klientens saldofør indbetalingen kan ses i højre side.
  Som kvittering for indbetalingen udskrives et kontoudtog med de angivne datoer som interval. 

  Se i øvrigt 'Finans Manual'

 

 • Find Journal (CTRL+J)
  Gør det muligt, at genfinde journaler efter endt taksering. Der kan søges på brugerinitialer, behandlingsdato, eller fakturadato.
  Den ønskede journal hentes frem og der kan tilføjes journaltekst. 

 

 • Find Journaltekst (CTRL+T)
  Funktionen gør det muligt, at fremsøge en journaltekst på baggrund af det unikke journal ID. Journal ID'et fremgår øverst på Journalkortet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Status

Selve konsultations billedet er opbygget omkring en række faner, som beskriver en given status på klient/patient. En klient/patient kan 'trækkes' fra en status til en anden med musen.

 

 • Bestilt - Viser de klienter, der via booking har bestilt tid. 
 • Venter - Viser de klienter, der efter at have bestilt tid nu er ankommet og sidder i venteværelset. 
 • Akut - Viser de klienter som afventer behandling uden at have haft en forudgående aftale. 
 • Klar til fakturering - Betyder, at dyrlægen inde i konsultationen er færdig med sine takseringer og fakturaen derfor er klar til endelig udfakturering. 
 • Periodekørsel - Viser de faktura som skal køres ved periodekørsel. Man har mulighed for, at taksere på den samme faktura løbende, indtil næste periodekørsel.
 • Ambulante - Viser patienter i ambulant behandling. 
 • Indlagte - Viser indlagte patienter. 
 • Hjemgang - Viser tidligere indlagte patienter, der er takseret færdig og derfor kan udfaktureres og udleveres. Ligger en indlagt patient ikke under dette faneblad, må den ikke udleveres da der kan mangle takseringer. 
 • Faktura uden behandlinger - Viser åbne faktura uden takseringer.
 • Aktive - Viser åbne faktura, der er under behandling og derfor ikke kan tages frem af andre for taksering på samme tid. 

 

 

 

Når en klient/patient hentes frem, vil brugeren blive gjort opmærksom på eventuelle åbne faktura, som ikke er afsluttet på denne.
Dette for at sikre, at tidligere ikke udfakturerede ydelser ikke glemmes, men også med det formål i landpraksis med månedsfaktura, at sikre, at ydelser skrives på den rigtige faktura.
Er der således tale om, at man f.eks. d. 5-9 skal til at taksere september ydelser og i ovenstående vindue ser, at der ligger en åben faktura fra august, er det meget vigtigt at man ikke fortsætter på denne men vælger 'Opret' for at starte en ny.

 

 

Taksering


Den fremsøgte klient/patient åbnes i et nyt skærmbillede. Selve takseringen er bygget op omkring en række menupunkter og genvejs-ikoner.
Det følgende afsnit vil gennemgå skærmbilledet, dets funktioner, muligheder, genvejs-ikoner og menupunkter.

Se i øvrigt afsnittet 'Enkel taksering og journalisering' for gennemgang af taksering/journalisering.

Mulighederne for taksering er mange, og der er ikke en rigtig eller forkert måde, at gøre dette på. Det er op til den enkelte bruger, at taksere som man finder nemmest. VNM er bygget op omkring brugerfrihed. Det er mange års system udvikling i tæt samarbejde med dyrlæger, som har gjort det muligt, at have så fleksibelt et system. Det stiller omvendt også den nye bruger på en opgave - da man selv skal definere arbejdsgangen.

 

Skærmbilledet

Skærmbilledet er bygget op omkring information om klient/patient, faktura detaljer, en række fanblade til brug ved taksering, en saldo linje, genvejs-ikoner samt en række menupunkter.
Brugeren vil opdage, efterhånden som fortroligheden med VNM bliver større, at alle funktioner, kan udføres på flere måder, flere steder i systemet.  

 

Klientinformationer

Klientinformationerne giver et hurtigt overblik over de vigtigste informationer vedr. denne, herunder navn, adresse, telefonnumre samt stående saldo. Hertil kommer et bemærkningsfelt.

I højre side er indlagt en række genvejs-ikoner. Genvejs-ikoner samt felter der ikke kan rettes i, er markeret med en grå farve.

 

 

 

Trykkes på genvejs-ikonet ved adressen, åbnes et skærmbilledet til Google Maps, som viser adressen.

Trykkes på genvejs-ikonet ved telefonnumrene, ringer VNM det valgte nummer op. Dette forudsætter dog, at man benytter IP-telefoni.

Bemærkningsfeltet kan indeholde information om klienten - eks. informationer om betalingsstatus eller anden relevant information. Denne kan rettes eller tilføjes ved, at benytte genvejs-ikonet.

 

Patientinformationer

Patientinformationerne giver et hurtigt overblik over den valgte patient. Patientens navn, race, vægt, kode, køn, alder og evt. forsikringsselskab fremgår, ligesom et billede af patienten vil fremgå, såfremt det er indsat på stamkortet. Er der ikke indsat et billede, vil VNM vise et piktogram  på baggrund af patientens art.

Derudover vises der et bemærkningsfelt, som indeholder relevant information om patienten - eks. 'hunden bider!'. Der kan rettes eller tilføjes tekst ved at benytte genvejs-ikonet i højre side.

 

 

 

Fakturadetaljer

Fakturadetaljer giver information om den igangværende faktura, hvoraf flere af felterne kan ændres og tilpasses.

 

 • Start - angiver startdato på fakturaen. Dvs., at man har mulighed for at takserer på den samme faktura henover et behandlingsforløb, som strækker sig over en længere periode. Datoen kan desuden ændres ved at benytte genvejs-ikonet.
 • Status - angiver faktura status. En løbende faktura bør altid lægges i en status som giver mening for alle brugerne - eks. 'Aktiv' eller 'Periodekørsel'.
 • Kontakt - angiver kontaktårsagen for konsultationen. Henviser til register.
 • Ref - angiver reference person på konsultationen. Benyttes primært ved offentlige kunder.
 • Ordre - angiver ordre nummer på konsultationen. Benyttes primært ved offentlige kunder.
 • Forsikring - angiver beløb som forsikringen dækker.
 • Ini. - angiver initialer for behandlende dyrlæge. Henviser til register.
 • Afdeling - angiver arbejdssted. Henviser til register.
 • Bur - feltet vil være gråt med mindre klient/patient har haft status 'Indlagt'. Henviser til register.
 • Problem - angiver problemet som ligger til grund for taksering af behandlingsforslag. Henviser til register.
 • Indb.Diag - angiver. Henviser til register.
 • Epilkrise - angiver patientens epilkrise. 

 

Behandlingsfaner

VNM har en række behandlingsfaner, som gør selve takseringen lettere. Alle posteringer, hvad enten der er tale om medier, udskrifter, takserede linjer eller sms'er, kan åbnes ved at dobbeltklikke på dem.

 

 • Fanebladet 'Behandling'
  De takserede behandlingsforslag, lægger sig som linjer nedefter. Man kan ændre rækkefølgen på disse, ved at benytte de grønne pile i højre side.
  VNM tæller automatisk beløbene sammen i bunden, efterhånden som behandlingsforslag tilføjes.
 • Fanebladet 'Bemærkninger' 
  Benyttes til at skrive bemærkninger på selve fakturaen. Disse vil komme til at stå nederst på fakturaen ved udskrift.
 • Fanebladet 'Resultater' 
  Viser udførte resultatrapporter.
 • Fanebladet 'Laboratorie'
  Giver adgang til lagrede laboratorieresultater for den aktuelle patient. 
 • Fanebladet 'Arkiv'
  Viser lagrede dokumenter, billeder og anden relevant dokumentation på patienten. 
 • Fanebladet 'Vægt graf'
  Viser en fuld graf over patienten vægt historik.
 • Fanebladet 'Dicom'
  Viser røntgen billeder fra 'Dicom'. Forudsætter fuld integration med 'Dicom'.
 • Fanebladet 'Udført' 
  Viser alle tidligere udførte behandlinger på en patient.
 • Fanebladet 'Opkalds log' 
  Viser opkalds historik på klienten.
 • Fanebladet 'Klient log' 
  Viser fuld historik over alle udskrifter, emails og sms foretaget til klienten.
 • Fanebladet 'Daglig behandling' 
  Giver mulighed for, at tilknytte daglige behandlinger på en patient som indlægges. Se i øvrigt afsnittet 'Daglige Behandlinger' og 'Bur Oversigt'.
 • Fanebladet 'Diagnose'
  Viser ?

 

Saldolinie 

Efterhånden som man takserer, ændrer VNM selv den samlede saldo i bunden af skærmbilledet. 
Systemet udspecificerer honorar pris, medicin pris, kørsel, rabat, beløbet ekskl. moms, moms beløbet samt beløbet inkl. moms.

 

 

 

Det er desuden muligt selv, at angive hvorledes man ønsker at se beløbet. 
Dette gøres ved at trykke på ikonet 'Indstillinger' nederst i skærmbilledet, hvorefter der kan angives flueben i boksene under afsnittet 'Priser'. 

 

Til højre for 'Indstillinger' findes en dropdown menu, hvor man kan vælge status 'Ingen', eller 'Markeret'. VNM er sat til 'Ingen' som standard, men man kan vælge at angive en faktura med status 'Markeret', som gør det muligt, at fremsøge alle markerede faktura senere.

 

 

 

Genvejs-ikoner

Genvejs-ikoner optræder overalt i VNM, og er, som navnet antyder, genveje til primære funktioner.

 

 • Problem
  Genvej til at angive problem til grund for takseringen.
 • Taksering
  Genvej til at angive behandlingsforslag.
 • Varesalg
  Genvej til at starte et varesalg.
 • Journaltekst
  Genvej til at skrive journaltekst.
 • Journalkort
  Genvej til at se eller udskrive journalkort.
 • Breve
  Genvej ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Kli.\/Pat.rap
  Genvej ? 
 • Label 
  Genvej til at udskrive medicin label.
 • Vis posteringer 
  Genvej til at se alle tidligere posteringer på klienten.
 • Hent Patient 
  Genvej til at hente ny patient. 
 • Dicom arkiv 
  Genvej til Dicom arkiv.
 • Tand Journal 
  Genvej til tand journal.
   

 

Menupunktet 'Behandling'

Menupunktet kan tilgås via ALT-b.

 

 • Kreditering af produkter 
  En funktion som henter alle tidligere takserede produkter på klienten. 
  Vælg den linje som skal krediteres og tryk 'Ok'. Ønskes hele fakturaen krediteret, markeres den linje hvor der står 'invoice no.'. Fordelen ved at kreditere på denne måde er, at den krediterer det præcise beløb som kunden i sin tid har betalt, fremfor den pris som produktet eventuelt er ændret til. Krediteringen får ny dato og nye initialer.

 

 • Problem (CTRL+D, ALT-b-p eller genvejs-ikon)
  For at kunne taksere på en klient/patient, skal der være angivet et problem. 
  Der kan søges i Problem registret ved at fjerne bindestregen og trykke TAB.

 

 • Alle (CTRL+E eller ALT-b-a)
  Benyttes når alle tilknyttede behandlingsforslag ønskes eksekveret på én gang.
  Der kan stadig rettes i det enkelte behandlingsforslag, således at det stemmer overens med behandlingen.

 

 • Taksering (CTRL+B, ALT-b-t eller genvejs-ikon)
  Viser en liste af tilknyttede behandlingsforslag udfra det valgte problem.

 

 • Behandling (ALT-b-b)
  Søgefunktion til at søge på behandlingsforslag. Der kan søges med F5, % tegn, ligesom der kan defineres en medicin brug.

 

 • Varesalg (CTRL+S, ALT-b-v eller genvejs-ikon)
  Gør det muligt, at foretage varesalg via stregkode. Der kan ligeledes søges i stregkode-registret ved at fjerne bindestregen og trykke TAB.

 

 • Ret (ALT-b-r)
  Gør det muligt, at rette i det enkelte takserede behandlingsforslag. Alternativt, kan der dobbeltklikkes på den enkelte takserede linje, hvorved man åbner selve behandlingsforslaget, ligesom man kan højreklikke på den takserede linje og vælge 'Ret', hvorved dato og initialer kan rettes.

 

 • Slet (ALT-b-s)
  Åbner en liste over de takserede behandlingsforslag, hvorved man kan markere og slette. Alternativt kan man markere den givne takserede linje og trykke Delete, eller højreklikke og vælge fjern.

 

 • Fra Journal (ALT-b-j)
  Gør det muligt, at se alle tidligere takserede linjer udfra dato og gentage takseringen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menupunktet 'Journal'

Menupunktet kan tilgås via ALT-j


 • Journaltekst (CTRL+T, ALT-j-j eller genvejs-ikon) 
  Benyttes denne funktion, åbner VNM en teksteditor til brug ved journalskrivning.
  Se i øvrigt afsnittet 'Generelt om tekstskrivning' og afsnittet 'Journaltekst'.
"Taksering-Smådyr"Kan vælges direkte fra konsultationsskærmbilledet med CTRL-m.
Taksering med valgt problem genoptages med Smådyrs-takseringsskærmbilledet.
"Taksering-Stordyr"Kan vælges direkte fra konsultationsskærmbilledet med CTRL-L.
Taksering med valgt problem genoptages med Stordyrs-takseringsskærmbilledet.

 

 • Recept til apotek (ALT-j-r) 
  Benyttes til at udskrive recepter. VNM angiver dags dato samt initialer på behandlende dyrlæge.
  Der kan tilføjes en besked på recepten og der skal herefter vælges et format. 
 
 Topmenupunkt "Journal" (ALT-j). Følgende underpunkter fremkommer:
"Journaltekst"Kan vælges direkte fra konsultationsskærmbilledet med CTRL-t eller f7. 

Under journaltekst punkter findes en lang række faciliteter. 
Topmenupunkt "Dokumenter" (Alt d).
Følgende undermenupunkter fremkommer:

Gem (Ctrl-g) eller ved klik på ikon
Gemmer den aktuelle journalside.

Ny (Ctrl-t) eller ved klik på ikon
  Opretter ny tom journalside.

Slet (Ctrl- s) eller ved klik på ikon
Sletter den aktuelle journalside.

Indsæt skema (Ctrl-i) eller ved klik på ikon
Indsætter dyrlægens egne forud designede 
skemaer i journalen. 


Udskriv (Ctrl-f) eller ved klik på ikon
Udskriver den aktuelle journaltekst via rapportvalg.

Forlad (Ctrl-q) ellre ved tryk på ikon
Afslutter redigeringen af journalteksten 

Topmenupunkt "Søgning" (Alt s).
Følgende undermenupunkter fremkommer:

Forrige (Ctrl-f) eller ved tryk på ikon
Går til forrige journalkapitel.

Næste (Ctrl-n) eller ned tryk på ikon
  Går til næste journalkapitel. 
Oversigt (Ctrl-o) eller ved tryk på ikon
Giver en oversigt over lagrede journalkapitler 
Topmenupunkt "Værktøjslinjer".
Giver mulighed for at vælge om man ønsker at se:
I det midterste vindue foretages den almindelig journalskrivning og her henvises til afsnittet "Generelt om tekstskrivning".

"Recept til apotek".
Vælges dette punkt fremkommer dette vindue:
Der kan som undervalg vælges enten recept eller tilbageholdelsesseddel.
Det fremsøges for den pågældende dato samtlige ordinationer, der overføres til den valgte udskrift.
"Journalkort" (Ctrl-j) eller ved klik på ikon

Her fremkommer dette vindue: 
Fra dato og til dato definerer det tidsinterval, man ønsker skal danne grundlag for journalkortet. 
Man kan begrænse det fundne materiale til registreringer fra kun én dyrlæge, der kan søges enten via initialer eller navn. 
Feltet Problem giver mulighed for kun at søge på behandlinger fra et enkelt problem. 
Medicin giver på samme måde mulighed for alene at fremfinde behandlinger hvori kun et enkelt produkt er anvendt. 
Udfyldes enten behandling eller behandlingsgruppe medtages alene udførte behandlinger fra dette ene behandlingsforslag eller gruppe. 
Aktivt stof, kun behandlinger hvori et produkt med det angive aktive stof indgår medtages. 
I feltet format, kan angives  det ønskede udskrifts-design. "Udskriv resultatrapport", se særligt afsnit om Resultatrapporter. 

"Kli. /Pat. rapporter". Kan også vælges ved klik på ikon 

Menupunktet giver adgang til de oprettede rapporter, der baserer sig på sammenknytningen mellem den aktuelle klient og patient. 


Topmenupunkt "Klient" (ALT-k). Følgende underpunkter fremkommer:

Ret (Ctrl-k)
Rettelse af stamdata for aktuel klient. 
Image Modified
Vis posteringer. Kan også vælges ved klik på ikon 
Giver nem og hurtig oversigt over klientens posteringer. 
Image Modified


Debitor saldoliste eller udtog.
Image Modified

Udskriften begrænses via dette vindue. De nederste valgmuligheder er praksis egne udskrifter, der en fundet egnede til en placering på dette sted.
Hvordan dette styres, gennemgås i "VetNet-Management rapport design" manualen.
Image Modified
Adresseetiket kan dog direkte udskrives ved klik på ikon Topmenupunkt "Patient" (ALT-p). Følgende underpunkter fremkommer:
"Opret"Der kan oprettes endnu en patient tilhørende den aktuelle klient. 
Image Modified
Er der tale om en allerede oprettet patient - evt. i forbindelse med salg eller overdragelse - fremfindes denne og knyttes til aktuel klient.
Er der derimod tale om en helt ny patient trykkes der Insert fra Patient feltet. 
Image Modified
De relevante felter udfyldes - de gule er krævede - under fanebladet Bemærkninger kan relevante statiske oplysninger angives. Under fanebladet Skjult kan oplysninger, der ønskes skjult under konsultationen anføres. 
Er der til arbejdspladsen tilsluttet et web-kamera kan billedet af patienten indsættes ved tryk på Ctrl t. 
Image Modified

"Ret"(Ctrl-p) Stamdata for aktuel patient kan rettes. 
Image Modified"Sæt vægt" (Ctrl-g) Patientens vægt kan angives. 

Image Modified
"Hent patient" (Ctrl-h), kan også vælges ved klik på ikon. 

Image Modified
En liste med klientens aktive patienter fremkommer og en ny kan vælges til fortsat taksering og journalisering. 

"Hent alle"En liste med alle klientens, aktive såvel som passive(aflivede) , fremkommer. 
Image Modified
Image ModifiedTopmenupunkt "Overslag" (ALT-o).
Giver adgang til udskrift af overslag/tilbud i henhold til definerede udskrifter/rapporter. Topmenupunkt "Udskrifter" (ALT-u).
Image Modified Til den enkelte taksering kan være tilknyttet en behandlingsvejledning ligesom, der til det anvendte produkt kan være en vejledning i brugen af dette. Disse kan via dette punkt udskrives. 
Er der ikke en specifik vejledning tilknyttet kan man vælge blandt hele repetoire ved menupunkterne "Produktinformation valg" henholdsvis "Behandlingsvejledning" valg. 

Topmenupunkt "Indlæg" (ALT-i).
Menupunktet benyttes hvis den aktuelle patient skal indlægges og følgende undermenu fremkommer:
Image Modified
"Burvalg".
Der angives hvilket bur den pågældende patient skal lægges i. 
Image ModifiedImage Modified
Listen over ledige bure fremkommer og det ønskede vælges. 
Start og slutdato angives. 
Når et bur er valgt kan man derefter benytte det næste menupunkt: 
"Daglige behandlinger tilknyt".
Image Modified
Behandling for behandling fremfindes og tilknyttes.
Ideen er, at man på denne måde beskriver hvilke behandlinger, der dagligt skal udføres for den pågældende patient. 


"Daglige behandlinger ret".
Image Modified
Listen over tilknyttede behandlinger fremkommer med rettelse for øje. 

"Daglige behandlinger slet".
Listen over tilknyttede behandlinger fremkommer med sletning for øje. 
"Daglige behandlinger liste".
Papirudskrift fremkommer. 
"Daglige behandlinger udfør".
Liste over daglige ikke udførte behandlinger fremkommer. Nå alle er udført vil listen være tom indtil næste dag. 

Topmenupunkt "Reminder" (ALT-r).
"Opret manuel reminder".
Manuel reminder kan oprettes, f.eks. ved første besøg efter skift af dyrlæge. 
Image Modified


Initialer påføres og relevant reminder fremfindes hvorefter der trykkes Tilføj. 
Image Modified"Slet/ret reminder".
Allerede oprettet reminder kan genfindes for rettelse eller alternativ sletning. 

Topmenupunkt "Ekstra" (ALT-e).
Kun relevant såfremt ekstra modulerne IBA eller MAP er installeret. 
Topmenupunkt "Handlinger" (ALT-h).
Image Modified"Probl.".
Nye problemer med tilhørende behandlingsforslag kan oprettes, rettes eller udskrives. 

"Indstillinger" Alternativt ikon i bundenImage Modified.
Image Modified Her kan for arbejdspladsen individuelt vælges hvilke informationer man ønsker medtaget i vinduet med de udførte behandlinger. 
Relevante felter markeres og føres enten frem eller tilbage. 
Ligeledes kan man angive om man ønsker faldende eller stigende datosortering samt om man 'ønsker at se priser med eller uden moms. 
Image Modified
"Gem som (Ctrl-q)" alternativt ikonen .
Image Modified Herigennem kan konsultationen forlades, og man skal angive under hvilken status lagring skal ske, evt. direkte til fakturering. 

Er der tale om en indlagt patient kan man ligeledes angive at buret skal frigives. 

Topmenupunkt "Værktøjslinier" (ALT-h).
Angiver ved "flueben" hvilke ekstra vinduer man ønsker synlige. 
"Faneblade"
Image Modified
Midt i billedet ses en række faneblade.
"Behandlinger " viser de udførte takseringer/registreringer.
"Bemærkninger " ???
"Resultater" viser f.eks. resultater af dyrkninger.
"Arkiv" lagrede dokumenter og billeder. 
Image Modified
"Dicom arkiv" lagrede dicom billeder, røntgen og ultralyd. 
"Vægt graf" udviklingen i patientens vægt vist grafisk.
Image Modified

"Indberetning" indberettede diagnoser og medicin.

 

 

 

 

 

 

 

Image Added